Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady tymczasowego świadczenia usług w RCz

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 10:29:50
usługi, tymczasowe, czechy

Tymczasowa działalność usługowa na terytorium Republiki Czeskiej.

Zasady świadczenia usług w RCz reguluje ustawa Nr 222/2009 o swobodzie świadczenia usług (o volném pohybu služeb). Ustawa implementuje do czeskiego prawodawstwa dyrektywę 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym, liberalizującą zasady świadczenia usług na rynku UE. Dyrektywa usługowa, a tym samym ustawa, nie ma zastosowania do usług kompleksowo uregulowanych na poziomie Unii (usługi finansowe, łączność elektroniczna, usługi transportowe, usługi w zakresie opieki zdrowotnej, agencje pracy tymczasowej, usługi ochrony osobistej, usługi audiowizualne, działalność hazardowa, niektóre usługi społeczne, usługi świadczone przez notariuszy i komorników powołanych na mocy aktu rządowego).

 

Tymczasowa działalność usługowa na terytorium Republiki Czeskiej może być świadczona przez usługodawcę prowadzącego działalność gospodarczą w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przy czym w przypadku Szwajcarii w zakresie regulowanym przez umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Szwajcarią.

Usługodawca zamierzający świadczyć tymczasową działalność usługową na terytorium Republiki Czeskiej nie musi dokonywać wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w Czechach; wystarczy, że ma uprawnienia do świadczenia danej usługi w kraju, w którym ma swoją siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

Tymczasowe świadczenie usług nie obejmuje usług, których świadczenie wymaga regularności oraz tzw. usług użyteczności publicznej, tj. usług, których świadczenie wymaga spełnienia szczególnych praw i obowiązków wynikających z odrębnych aktów normatywnych. Takimi usługami są np. dostawa energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, zarządzanie lotniskami i portami, transport publiczny, dostawa wody, odprowadzanie nieczystości czy gospodarowanie odpadami.

 

USŁUGI REGULOWANE

Zgodnie z ustawą Nr 18/2004 o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (o uznávání odborné kvalifikace), osoba, która zamierza tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi na terenie RCz w ramach działalności regulowanej (rzemieślniczej, wiązanej lub koncesjonowanej), o której mowa w ustawie Nr 455/1991 o działalności gospodarczej, ma obowiązek przed rozpoczęciem ich świadczenia złożyć pisemne zawiadomienie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej (MPO). Formularze zawiadomienia (zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prawnych) odstępne są na stronie: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/povinnosti-osob-docasne-poskytujicich-sluzby-na-uzemi-ceske-republiky/povinnosti-osob-docasne-poskytujicich-sluzby-na-uzemi-ceske-republiky--151689/.

Do zawiadomienia o zamiarze tymczasowego świadczenia usług należy załączyć:

  • dowód tożsamości potwierdzający obywatelstwo, ew. dokument potwierdzający status osoby zamierzającej świadczyć usługę,

  • zaświadczenie potwierdzające, że usługodawca wykonuje dany zawód lub działalność w innym państwie członkowskim UE oraz że w chwili składania zaświadczenia nie jest objęty zakazem (nawet tymczasowym) wykonywania tego zawodu lub działalności,

  • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

  • dokument potwierdzający wykonywanie danej działalności regulowanej przez co najmniej dwa lata w okresie ostatnich dziesięciu lat albo dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia w zakresie działalności regulowanej w przypadku, gdy w państwie siedziby usługodawcy działalność ta nie jest regulowana,

  • dokument o ubezpieczeniu od odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przy świadczeniu usług w przypadku, gdy taki dokument wymagany jest przepisami RCz.

Wypełniony i podpisany formularz zawiadomienia, wraz z uwierzytelnionymi kopiami ww. dokumentów oraz ich tłumaczeniami na język czeski, należy przesłać do Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej (lub złożyć je  tam osobiście).

Usługodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania MPO o zmianie danych w stosunku do danych wcześniej przekazanych. Jeśli usługodawca zamierza wykonywać czynności regulowane po upływie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia, ma obowiązek złożenia ponownego zawiadomienia w MPO. W tym przypadku obowiązek przedkładania dokumentów dotyczy tylko danych, które zostały zmienione w stosunku do przekazanych poprzednio.

MPO prowadzi ewidencję usługodawców oraz informacji przez nich przekazanych, wydaje odpisy lub zaświadczenia o wpisach do ewidencji, a także zaświadczenia, iż dany wpis w ewidencji nie figuruje.

Warunek uprawnienia do wykonywania zawodu uznaje się za spełniony, jeżeli usługodawca przedłoży dokument o kwalifikacjach uznanych w kraju ich uzyskania lub - jeśli dana działalność nie jest w państwie siedziby usługodawcy regulowana - dokument potwierdzający, że osoba wykonywała daną działalność przez co najmniej dwa lata w okresie ostatnich dziesięciu lat. Spełnienie powyższego wymogu podlega kontroli Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (www.zivnostenskyurad.cz).

Osoby fizyczne i prawne świadczące tymczasowo usługi na terytorium Republiki Czeskiej, a prowadzące jakąkolwiek działalność lub działalność regulowaną, mają - podczas kontroli Urzędu ds. Działalności Gospodarczej - obowiązek przedłożyć dokument tożsamości, dokument potwierdzający obywatelstwo, zameldowanie usługodawcy w kraju pochodzenia i zaświadczenia o zgodności wykonywanej działalności z prawem kraju pochodzenia.

Przedsiębiorcy sprzedający swoje towary lub świadczący usługi w Republice Czeskiej, którzy nie posiadają siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności w Czechach, mają zgodnie z §6c) ust. 2) czeskiej ustawy Nr 235/2004 o podatku VAT obowiązek zarejestrowania się w charakterze płatnika podatku VAT w Republice Czeskiej bez względu na to, czy są płatnikami VAT w Polsce.

Więcej informacji nt. podatku VAT oraz zasad rozliczania podatku VAT w przypadku świadczenia usług elektronicznych znajduje się w zakładce Przewodnik po rynku > Podatki.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert