Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUbezpieczenie społeczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-27 15:41:19
ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie socjalne, czechy

Rodzaje ubezpieczeń społecznych w Republice Czeskiej.

System ubezpieczenia społecznego w Republice Czeskiej obejmuje:

  • ubezpieczenie zdrowotne (zdravotní pojištění),
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe (důchodové pojištění),
  • ubezpieczenie chorobowe (nemocenské pojištění),
  • państwową politykę zatrudnienia (státní politika zaměstnanosti).

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczeniem zdrowotnym w Republice Czeskiej objęte są osoby zatrudnione na terytorium tego kraju na podstawie umowy o pracę, osoby prowadzące działalność zarobkową na zasadach samozatrudnienia, osoby nie posiadające własnych dochodów oraz pracownicy państwowi.

Podstawą do obliczenia składki jest wynagrodzenie brutto pracownika (podstawa nie może być niższa niż płaca minimalna – gdyby tak było należy uiścić składkę w wysokości 13,5% płacy minimalnej, która w 2017 r. wynosi 11 tys. CZK). Stawka ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników wynosi 13,5% (4,5% pobierane jest z wynagrodzenia brutto pracownika, a pozostałe 9% płaci pracodawca).

Każdy pracownik ma prawo do wyboru zakładu ubezpieczenia zdrowotnego (w Republice Czeskiej obecnie działa ich 7). Pracodawca ma obowiązek zarejestrowania się jako płatnik składek w zakładzie, w którym zarejestrowany jest pracownik, w terminie do 8 dni od daty zatrudnienia pracownika. Pracodawca zobowiązany jest również do odprowadzania na konto właściwego zakładu całej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a więc 9% za siebie i 4,5% za swego pracownika.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (OSVC - osoba samostatně výdělečně činná) płacą składkę do wybranego przez siebie zakładu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 13,5% od podstawy wymiaru składki, którą stanowi 50% różnicy pomiędzy przychodami z tytułu działalności zarobkowej, a wydatkami na ich osiągniecie i utrzymanie (czyli 6,75% z zysku). Podstawa do obliczenia składki w przypadku osoby samozatrudnionej nie może być niższa od ustawowej podstawy minimalnej liczonej od średniego wynagrodzenia za rok poprzedni.

Średnie miesięczne wynagrodzenie dla obliczeń składek zdrowotnych OSVC w 2017 r. wynosi 28.232 CZK.

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 1.906 CZK miesięcznie.

Odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za dany miesiąc nastąpić powinno być dokonywane od 1. do 8. dnia kolejnego miesiąca w przypadku OSVC, zaś od 1. do 20. dnia kolejnego miesiąca w przypadku pracodawców.

 

UBEZPIECZENIE SOCJALNE

Pozostałe składniki systemu ubezpieczenia społecznego - zwane ogólnie ubezpieczeniem socjalnym - obejmują ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe oraz państwową politykę zatrudnienia.

Podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenie socjalne jest identyczna jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Stawka łączna składki na ubezpieczenie socjalne w 2017 roku dla pracodawcy wynosi 25% podstawy, a dla pracownika 6,5%.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązek naliczania i odprowadzania poszczególnych składek ubezpieczenia socjalnego ciąży na pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek rejestracji siebie jako płatnika składek oraz swych pracowników w Czeskim Urzędzie Ubezpieczenia Socjalnego (Česká správa sociálního zabezpečení) do 8 dni od daty zatrudnienia pracownika.

W odróżnieniu od pracowników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (OSVC) nie muszą uczestniczyć w systemie ubezpieczenia chorobowego (dobrowolna miesięczna składka wynosi w 2017 r., podobnie jak w roku wcześniejszym, co najmniej 115 CZK – tj. 2,3% z minimalnej podstawy 5 tys. CZK). Mają jednak obowiązek płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz politykę zatrudnienia. Łączna obowiązkowa składka osoby samozatrudnionej na ubezpieczenie socjalne wynosi 29,2% podstawy. Minimalna podstawa miesięczna do obliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 25% średniego wynagrodzenia miesięcznego, a maksymalna 1.355.136 CZK. Oznacza to, że minimalna składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w 2017 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako główną czynność zarobkową wynosi 2.061 CZK miesięcznie. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (OSVC) jako dodatkową czynność zarobkową, odprowadzają składki (przynajmniej na poziomie minimalnym) na ubezpieczenie socjalne w przypadku, gdy ich dochód przekroczy 2,4-krotnie średnie wynagrodzenie (czyli 67.756 CZK). W takim przypadku miesięczna składka minimalna w 2017 r. wynosi 825 CZK.

Odprowadzenie składek (zarówno w przypadku pracodawców, jak i OSVC) z tytułu ubezpieczenia socjalnego za dany miesiąc powinno być dokonywane od 1. do 20. dnia kolejnego miesiąca.

 

Tabela składek na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne w Republice Czeskiej w 2017 roku (pdf: PPE_PL_US 2017.pdf).US 2017-page-001* Czeski rząd 19 grudnia 2016 r. rozpatrywał projekt Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych nowelizacji 2 ustaw, zgodnie z którym pracownik sprawujący opiekę nad co najmniej dwójką dzieci byłby uprawniony do obniżonej stawki lub nawet zwolnienia z ubezpieczenia socjalnego (tj. 5% w przypadku dwójki dzieci, 2,5% w przypadku trójki, zaś przy większej ich liczbie – całkowite zwolnienie, tzn. składkę zapłaciłby tylko pracodawca wg dotychczasowych stawek). Również samozatrudnieni mogliby uzyskać ulgi: przy dwójce dzieci łączna stawka obowiązkowego ubezpieczenia socjalnego spadłaby z 29,2% do 27,7%, przy trójce – do 25,2%, a przy większej ich liczbie – do 22,7%. Ulgi obowiązywałyby do czasu, gdy dzieci będą pozostawać na utrzymaniu rodziców, nie dłużej jednak niż do skończenia przez nie 26 lat. Wobec sprzeciwu ministra finansów projekt został póki co odłożony. 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKÓW

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników przez pracodawcę obejmuje wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, którym mogą ulec pracownicy będący w stosunku pracy z pracodawcą, ale także pracujący na podstawie porozumienia o czynności pracy lub porozumienia o wykonaniu pracy (por. dział dotyczący czeskiego prawa pracy).

Warunki i wysokość obowiązkowego ubezpieczenia pracodawcy (wypadki przy pracy, choroby zawodowe) są regulowane rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Nr 125/1993.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje automatycznie w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Od 1993 r. większość pracodawców ubezpiecza firma Kooperativa (należąca do Vienna Insurance Group; https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele). Wyjątek stanowią pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 1992 r. mieli podpisaną umowę o tym ubezpieczeniu z firmą Česká pojišťovna oraz ich następcy prawni, zachowując dotychczasowego ubezpieczyciela (https://www.ceskapojistovna.cz/pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/podrobne).

Pracodawca ma prawo do tego, aby ubezpieczyciel pokrył w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC szkody, które powstały pracownikom w wyniku wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej w wysokości i w zakresie określonym w Kodeksie pracy. Może to być nie tylko strata wynagrodzenia w okresie trwania zwolnienia lekarskiego lub w określonych przypadkach i po jego ukończeniu, ale także odszkodowanie za ból oraz ograniczenie możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, pokrycie udokumentowanych kosztów leczenia oraz odszkodowanie za szkodę majątkową, która powstała po stronie pracownika.

W przypadku śmierci pracownika na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, osobom uprawnionym zwracane są koszty pogrzebu, a także wypłacana jest rekompensata na pokrycie kosztów utrzymania oraz jednorazowe odszkodowanie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy wszystkich pracodawców bez względu na ilość pracowników. Nastanie obowiązku ubezpieczenia pracodawca powinien zgłosić bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem odpowiedniego formularza (přihláška).

Ubezpieczenie trwa przez cały okres zatrudnienia. Kwotę ubezpieczenia wylicza pracodawca mnożąc podstawę wynagrodzenia oraz współczynnik właściwy dla danej grupy zawodowej.

 

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania

US 2017
pdf | 240.43 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Zwiększenie ilości klientów

Główną ideą Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań marketing...
Polska - Piszczac 2021-03-05 Dodał: Piotr Omelańczuk Media i reklama Zobacz ofertę
</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Oferta stomatologa

Oferta stomatologa Oferta stomatologa Oferta stomatologaOferta stomatologa sdfgt
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Mateusz Stachowiak Mięso, Ryby Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert