Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki od nieruchomości

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 13:10:56
czechy, podatki, nieruchomości

Podatek od nieruchomości obejmuje w Czechach dwa rodzaje opłat: podatek gruntowy oraz podatek od budynków, mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych.

 

 

Podatek od nieruchomości uregulowany jest w ustawie Nr 338/1992 o podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami, dalej „UPN” (Zákon o dani z nemovitých věcí). Obowiązek podatkowy powstaje bez względu na to, czy podatnik generuje wystarczający dochód do jego zapłaty. Podatek od nieruchomości obejmuje podatek gruntowy oraz podatek od budynków, mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych.

 

PODATEK GRUNTOWY

 

Przedmiot podatku (§ 2 UPN)

Przedmiotem podatku gruntowego są wszystkie grunty znajdujące się w ewidencji katastralnej na terytorium RCz.

 

Podmiot podatku gruntowego (§ 3 UPN)

Podatnikiem podatku jest właściciel gruntu, a w przypadkach określonych
w ustawie, również dzierżawca lub użytkownik gruntu.

 

Podstawa wymiaru podatku gruntowego (§ 5 i § 6 UPN)

Podstawą opodatkowania gruntów rolnych, winnic, sadów, łąk jest wartość iloczynu powierzchni gruntu w m2 oraz ceny za 1 m2 ustalonej w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa o cenach gruntów. Podstawą opodatkowania lasów i stawów rybnych jest wartość ustalona na podstawie obowiązujących stawek cenowych według stanu na 1 stycznia roku podatkowego lub jako iloczyn powierzchni gruntu w m2 i kwoty 3,80 CZK za m2.

 

Stawka podatkowa wynosi:

- dla gruntów rolnych, winnic, sadów, łąk - 0,75%,

- dla porostów stałych, lasów i stawów rybnych - 0,25%.

 

W przypadku gruntów pozostałych, podstawę opodatkowania stanowi wymiar gruntu w m2, ustalony według stanu na 1 stycznia danego roku podatkowego. Stawki podatku dla innych gruntów określone są w UPN. W 2017 roku wynoszą: dla gruntów budowlanych 2,00 CZK za m2, a dla pozostałych gruntów 0,20 CZK za m2. W przypadku gruntów budowlanych stawkę podatku mnoży się przez współczynnik (od 1,0 do 5,0) uzależniony od liczby ludności zamieszkującą gminę, w której grunt się znajduje (1,0 dla gmin do 1 tys. mieszkańców; 4,5-5,0 w Pradze).

 

PODATEK OD BUDYNKÓW, MIESZKAŃ I POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH

 

Przedmiot podatku (§ 7 UPN)

Przedmiotem opodatkowania są budynki w rozumieniu ustawy o rejestrze katastralnym, jednostki ukończone lub używane (np. domy jednorodzinne i mieszkania) i obiekty niemieszkalne określone w załączniku do UPN.

 

Podmiot podatku

Podatnikiem podatku jest właściciel budynku (§ 8 UPN), a w przypadkach określonych w ustawie również dzierżawca.

 

Podstawa wymiaru podatku, stawka (§ 10 UPN)

Podstawą opodatkowania jest powierzchnia zabudowana w m2 według stanu na 1 stycznia roku podatkowego pomnożona przez współczynnik:

- 1,22 w przypadku jednostek znajdujących się w budynku domu mieszkalnego, których częścią jest działka, jeżeli właściciel jednostki wykorzystuje również inną działkę, której współwłaścicielami są pozostali właściciele jednostek w domu;

- 1,20 – w pozostałych przypadkach.

 

Stawka podatkowa (§ 11 UPN)

Stawka podatkowa wynosi od 2 CZK za m2 (np. mieszkania) do 10 CZK za m2 (np. niektóre budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej). Stawkę podatku mnoży się przez współczynnik (od 1,0 do 5,0) uzależniony od liczby ludności zamieszkującą gminę, w której nieruchomość się znajduje.

 

Administracja podatkowa

  • okresem podatkowym jest rok kalendarzowy;

  • podatek płacony jest wg stanu na 1 stycznia roku bieżącego. Ewentualne zmiany w trakcie roku nie są brane pod uwagę;

  • podatnik ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia bieżącego roku podatkowego.