Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek dochodowy od osób fizycznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 11:47:38
czechy, podatki, pit

Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej „UPD” reguluje podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie podatków dochodowych w relacjach polsko-czeskich, obowiązuje również podpisana w 2011 r. umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Umowa zastała opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 4.09.2012 r. pod poz. 991 (tekst w języku polskim dostępny jest na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/991/1).

 

Podatnicy PDOF

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Z punktu widzenia określenia obowiązku podatkowego oraz sposobu zapłaty podatku, istotny jest podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych.

Rezydentami podatkowymi są osoby, które mają miejsce zamieszkania lub zwykle przebywają na terytorium RCz przez co najmniej 183 dni w danym roku kalendarzowym (w jednym lub kilku okresach), za wyjątkiem studiów lub leczenia. Do okresu 183 dni zalicza się każdy rozpoczęty dzień pobytu w RCz. Rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. że opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez nich dochody zarówno w Czechach, jak i za granicą (również w Polsce).

Nierezydentami podatkowymi są osoby, których, na podstawie określonych wyżej kryteriów, nie można uznać za rezydentów. Osoby te mają ograniczony obowiązek podatkowy, tzn., że opodatkowaniu podlegają dochody, które osoby te uzyskują wyłącznie ze źródeł na terytorium RCz.

 

Przedmiot opodatkowania PDOF

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są:

 • dochody z czynności zależnej (wynagrodzenia) oraz korzyści płynące z pełnionych funkcji (§ 6 UPD),

 • dochody z działalności gospodarczej oraz z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (§ 7 UPD),

 • dochody kapitałowe (§ 8 UPD),

 • dochody z wynajmu (§ 9 UPD),

 • pozostałe dochody (§ 10 UPD).

Dochód mogą stanowić zarówno środki pieniężne, jak też niepieniężne, również uzyskane w drodze wymiany.

Dochody nie podlegające opodatkowaniu są szczegółowo omówione w § 4 UPD. Należą do nich np. stypendia, emerytury, renty, odszkodowania, niektóre przychody ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego, wygrane w konkursach i na loteriach publicznych oraz niektóre nagrody w zawodach sportowych.

 

Zeznanie podatkowe, okres rozliczeniowy

Zeznanie podatkowe składa osoba fizyczna, której przychody w danym roku podatkowym przekroczyły 15.000 CZK (tj. niespełna 2,5 tys. PLN), o ile nie są to przychody zwolnione z podatku lub przychody opodatkowane odrębną stawką (np. dywidendy, udziały w zyskach spółek z o.o., odsetki od wkładów bankowych itp.). Obowiązek złożenia zeznania podatkowego ma również osoba, której przychody nie przekroczyły 15.000 CZK rocznie, ale wykazuje stratę podatkową (§ 38g UPD).

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług doradcy podatkowego, zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić należny podatek do 31 marca roku następnego po roku podatkowym. Jeżeli z tych usług korzysta, terminem do złożenia zeznania podatkowego jest 30 czerwca roku następnego po roku podatkowym.

 

Kwoty niepodlegające opodatkowaniu

Na podstawie § 15 UPD, od podstawy opodatkowania można odliczyć tzw. niepodlegające opodatkowaniu części podstawy. Należą do nich m.in. oprocentowanie kredytów udzielonych na potrzeby mieszkaniowe wg odrębnych przepisów (maksymalnie do 300.000 CZK), darowizny w wysokości łącznej co najmniej 2% (min. 1.000 CZK) i co najwyżej 15% podstawy opodatkowania, składki na dodatkową emeryturę do wysokości 12.000 CZK, składki na ubezpieczenie na życie do wysokości 12.000 CZK, składki z tytułu członkostwa w związkach zawodowych do wysokości 3.000 CZK, wydatki na egzaminy potwierdzające podniesienie kwalifikacji do wysokości 10.000 CZK.

 

Odliczenia od podatkuZwolenienia podatkowe-page-001


 

Oprócz odliczenia na każdego podatnika jak w poz. a) i e), pozostałe odliczenia od podatku mogą być stosowane w wysokości 1/12 limitu rocznego za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym były spełnione warunki niezbędne do odliczenia.

Od 2015 r. istnieje możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w żłobku lub przedszkolu. Odliczyć można rzeczywiste koszty do wysokości minimalnej miesięcznej pensji (będącej od początku 2017 r. na poziomie 11.000 CZK).

W kwietniu 2016 r. weszła w życie ustawa o elektronicznej ewidencji przychodów ze sprzedaży. W nowym systemie przewidziano możliwość jednorazowego odliczenia od PDOF 5.000 CZK dla tych podatników, których dotyczy obowiązek ewidencji sprzedaży.

 

Stawka podatkowa

Stawka podatkowa PDOF w 2017 roku nie ulega zmianie w stosunku do 2016 r. i wynosi 15% od podstawy opodatkowania.

Przy przychodach rocznych przekraczających 48-krotność miesięcznego średniego wynagrodzenia określonego zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym (w 2017 r. 28.232 CZK) obowiązuje dodatkowy podatek w wysokości 7% od dochodów przekraczających tę kwotę (tzw. solidarnościowe zwiększenie podatku).

 

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania PDOF stanowi wynagrodzenie brutto pracownika włącznie z przychodami niepieniężnymi, pomniejszone o przychody nieobjęte opodatkowaniem oraz zwolnione z podatku i powiększone o należną kwotę ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego płaconego przez pracodawcę.

 

Podatek zryczałtowany

Zgodnie z § 7a UPD możliwość stosowania stawki zryczałtowanej przysługuje podatnikowi:

 • który ma przychody wyłącznie z działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników (czeskie MF zamierza zlikwidować te wymogi, tj. umożliwienie stosowania stawki zryczałtowanej także przedsiębiorcom osiągającym dodatkowe przychody z czynności zależnej oraz zatrudniającym pracowników; ocenia się, że zmiana może wejść w życie jeszcze w 2017 r.),

 • którego roczna wysokość przychodów w 3 poprzedzających okresach podatkowych nie przekroczyła 5 mln CZK.

Wysokość podatku zryczałtowanego określa Administracja podatkowa biorąc pod uwagę przewidywane przychody, które podlegają podatkowi i przewidywane koszty ich uzyskania, nie mniejsze jednak niż stawki kosztów ryczałtowych. Minimalna wysokość stawki podatku zryczałtowanego wynosi 600 CZK za okres podatkowy. Wniosek w sprawie podatku ryczałtowego podatnik może złożyć najpóźniej do 31 stycznia danego roku podatkowego.

 

W 2017 roku obowiązują następujące stawki kosztów ryczałtowych (§ 7 UPD):

 • 80% przychodów w produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej oraz działalności rzemieślniczej, do wysokości 1,6 mln CZK rocznie,
 • 60% przychodów z działalności gospodarczej innej niż rzemieślnicza, do wysokości 1,2 mln CZK rocznie,
 • 40% przychodów przy innych rodzajach działalności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów lub przychodów z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (np. biegli, tłumacze, syndycy masy upadłościowej itp.), do wysokości 800 tys. CZK rocznie,
 • 30% przychodów z wynajmu składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, do wysokości 600 tys. CZK rocznie.
Pliki do pobrania

Odliczenia PIT
pdf | 177.81 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

oferta TBZ dentysta

oferta TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert