Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOchrona własności przemysłowej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 14:46:25
czechy, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Centralnym organem administracji państwowej odpowiedzialnym za ochronę własności przemysłowej jest Urząd Własności Przemysłowej

Do podstawowych kompetencji Urzędu Własności Przemysłowej (zwanego dalej Urzędem; Úřad průmyslového vlastnictví - www.upv.cz) należy:

  • podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania praw ochrony dla wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków, oznaczeń regionalnych, oznaczeń pochodzenia wyrobów oraz prowadzenie ich rejestrów,

  • wypełnianie zobowiązań Republiki Czeskiej wynikających z umów międzynarodowych w zakresie własności przemysłowej,

  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie ochrony praw przemysłowych.

 

PRZYZNANIE PATENTU NA WYNALAZEK

Patentami określa się wynalazki, które mogą być wykorzystane w produkcji przemysłowej. Opatentować można nie tylko nowe produkty i technologie, ale również substancje chemiczne, leki oraz produkty uzyskane w procesach biotechnologicznych. Opatentować nie można teorii naukowych, dzieł artystycznych, programów komputerowych, sposobu wykonywania działalności artystycznej lub sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Patentów nie udziela się również dla nowych gatunków roślin, ras zwierząt i sposobów leczenia.

Wniosek o przyznanie patentu na wynalazek składa się w Urzędzie na odpowiednim formularzu. Do wniosku należy załączyć szczegółowe informacje o wynalazku. Wniosek powinien dotyczyć jednego wynalazku lub grupy wynalazków wzajemnie powiązanych. Wynalazek dla celów patentowych powinien być opisany tak, aby specjalista z danej branży był w stanie go zrealizować. Urząd analizuje wynalazek m.in. pod kątem tego, czy nie zawiera rozwiązań, które już podlegają ochronie patentowej oraz czy nie zawiera wad, które uniemożliwiają jego produkcję. Ochrona patentowa trwa 20 lat od złożenia wniosku.

 

REJESTRACJA ZNAKU CHRONIONEGO

Wniosek o zarejestrowanie znaku chronionego (ochranná známka) może złożyć osoba fizyczna lub prawna. Urząd przeprowadza formalne badania czy wniosek oraz przedmiot rejestracji spełniają wymogi ustawowe dotyczące zapisu do rejestru, a następnie bada wniosek pod kątem merytorycznym. Wniosek może być odrzucony, jeżeli znak chroniony jest zgodny z innym już zarejestrowanym znakiem lub ma nieprawidłowe lub kłamliwe oznaczenie. W wyniku wpisu znaku chronionego do stosownego rejestru jego właściciel uzyskuje wyłączne prawo do użytkowania tego znaku. Ochrona znaku trwa 10 lat i może być przedłużana bez ograniczeń co 10 lat.

 

REJESTRACJA WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego (průmyslový vzor) składa się osobiście, w formie elektronicznej lub wysyła pocztą na adres Urzędu. Wniosek powinien zawierać dane zgłaszającego oraz szczegółowy opis wyglądu produktu, który ma być chroniony (opis produktu może mieć formę fotografii lub rysunku). Wniosek może dotyczyć pojedynczego produktu lub grupy produktów. W przypadku rejestracji grupy, produkty muszą należeć do tej samej grupy wg międzynarodowej klasyfikacji wzorów przemysłowych. Uzyskana ochrona daje właścicielowi prawo wyłączności w używaniu zarejestrowanego wzoru oraz zabrania ich używania osobom trzecim bez zgody właściciela (w formie licencji). Ochrona wzoru przemysłowego trwa 5 lat od złożenia wniosku. Właściciel wzoru przemysłowego może przedłużać okres ochrony co 5 lat, maksymalnie jednak do 25 lat.

 

REJESTRACJA WZORU UŻYTKOWEGO

Dla rozwiązań o charakterze technicznym o niższym stopniu wynalazczości lub o mniejszym znaczeniu gospodarczym istnieje łatwiejszy, szybszy i tańszy sposób ochrony niż patent, a mianowicie wzór użytkowy (užitný vzor). Ochroną na podstawie wzoru użytkowego nie mogą być objęte sposoby produkcji, czynności wytwórcze oraz biologiczne materiały reprodukcyjne. W odróżnieniu od wniosku o ochronę patentową, Urząd nie przeprowadza badań przedmiotu ochrony pod kątem jego nowości oraz oryginalności rozwiązania, dlatego też proces rejestracji trwa znacznie krócej niż patentu (z reguły wpis następuje po 3-4 miesiącach od złożenia wniosku). Okres ochrony wzoru użytkowego trwa jednak zaledwie 4 lata, z możliwością dwukrotnego przedłużenia o 3 lata na wniosek właściciela. Łączna ochrona wzoru użytkowego może więc trwać maksymalnie 10 lat.

 

REJESTRACJA OZNACZENIA REGIONALNEGO LUB KRAJU POCHODZENIA

O wpis do czeskiego rejestru oznaczenia regionalnego lub kraju pochodzenia (Databáze českých označení původu a zeměpisných označení) może zwrócić się związek producentów lub przetwórców określonego towaru. Pojedyncza osoba fizyczna lub prawna może zwracać się o rejestrację, o ile w czasie składania wniosku jest jedynym producentem lub przetwórcą towaru. Procedura postępowania rejestracyjnego przebiega zgodnie z ustawą Nr 452/2001 o ochronie oznaczeń pochodzenia oraz oznaczeń regionalnych (Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení).

Ochrona oznaczenia regionalnego lub kraju pochodzenia rozpoczyna się od dnia dokonania zapisu do rejestru i nie jest czasowo ograniczona. Zarejestrowanego oznaczenia regionalnego lub oznaczenia kraju pochodzenia może używać na swym wyrobie każdy producent lub przetwórca z danego regionu lub kraju, który dotrzymuje zarejestrowanej procedury produkcyjnej lub przetwórczej.

 

  • Baza danych patentów i wzorów użytkowych

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular?lok=en

  • Baza danych wzorów przemysłowych

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vza.formular?lok=en

  • Baza danych znaków chronionych (towarowych)

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular?lok=en

  • Baza danych oznaczeń regionalnych i kraju pochodzenia

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.OPA.formular?lok=en

Wszystkie powyższe bazy dostępne są w językach angielskim i czeskim.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert